+

Leveringsvoorwaarden Sabredy's Pastry Shop B.V.

Artikel 1. Algemeen
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sabredy's Pastry Shop B.V., gevestigd te Zadkinestraat 32, 1328 NP Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58966005 met het BTW-identificatienummer: NL853258211B01. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Sabredy's Pastry Shop B.V. Door artikelen bij Sabredy's Pastry Shop B.V. te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.
 
Artikel 2. Overeenkomst  
De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
Sabredy's Pastry Shop B.V. behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Sabredy's Pastry Shop B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 3. Prijzen
Prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud en binden Sabredy's Pastry Shop B.V. niet. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 4. Levering
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden, tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen.
In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerde bezorgdienst. Sabredy's Pastry Shop B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.
De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is. Aan de leveringsplicht van Sabredy's Pastry Shop B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sabredy's Pastry Shop B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde levertermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 5. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sabredy’s Pastry Shop B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Ruilen
De consument kan bij Sabredy's Pastry Shop B.V. geen producten retourneren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Reclameren
Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op de juiste producten, deugdelijkheid en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde of onjuist geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.
 
Artikel 8. Opzegging/Ontbinding
In geval van tussentijdse opzegging heeft Sabredy's Pastry Shop B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
De vorderingen van Sabredy's Pastry Shop B.V. op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sabredy's Pastry Shop B.V. ter kennis gekomen omstandigheden Sabredy's Pastry Shop B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Sabredy's Pastry Shop B.V. de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen is Sabredy's Pastry Shop B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Sabredy's Pastry Shop B.V. schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 9. Overmacht.
Sabredy's Pastry Shop B.V. heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en/of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Sabredy' s Pastry Shop B.V. onafhankelijk is en welke Sabredy's Pastry Shop B.V. ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
Sabredy's Pastry Shop B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sabredy's Pastry Shop B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van Sabredy's Pastry Shop B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sabredy's Pastry Shop B.V. niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Artikel 10. Geheimhouding en Privacy
Sabredy's Pastry Shop B.V. behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt. Sabredy's Pastry Shop B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.